NHÀ VĂN PHÒNG, NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TRƯỜNG - NHÀ Ở CÔNG NHÂN IDC